FEDERASYON TÜZÜGÜ
KONU:FederasyonTüzügü   
ESKtSEHiR ERTUGRULGAZİ YÖRÜK DERNEKLERİ FEDERASYONU (Cumhuriyet Mahallesi Porsuk Bulvari çaglayan is.Merkezi Kat:7Daire:2No:61 llimizde faaliyet göstermek üzere yeni kurulan Federasyonunuza ait tüzük,4721SayılıTürk Medeni Kanunu ve 5253Sayih Dernekler Kanununun 4.maddesine göre incelenerek her iki kanuna uygun oldugu tespit edilmiştir.Dernek tüzügünün 4721Sayih Türk Medeni Kanunu ve 5253 Sayılı Dernekler Kanununa uygun oldugundan onaylanarak ekte gönderilmiş olup,tebligat tarihinden itibaren(6ay içerisinde ilk genel kurul toplantisinın yapilarak,Federasyon organlarının oluşturulması hususunu; Bilgilerinize rica ederim. FEDERASYONUNADI     :ESKiSEHiR ERTUGRULGAZi YöRüK DERNEKLERI FEDERASYONU  
MADDE-1 Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca amaç ve hizmet konular dogrultusunda çalışmak üzere;" Eskişehir ErtugrulgaziYörük DernekleriFederasyonu"kurumuştur,"
Eskisehir Ertugrulgazi Yörük Dernekleri Federasyonu" aşagıdaki maddelerde"Federasyon"kısa dille anılmıştır  
MADDE-2 GENEL MERKEZ   ve FORSU
 Federasyonun Genel merkezi ESKiŞEHiR ilidir. Forsu (amblemi) ilk genel kurul toplantisinda Genel Kurul karariyla belirlenecek olup, degiştirmeye Genel Kurul Yetkilidir.
Federasyonumuz gerekli ön koşullar  görülmedigi işin şube aşmayacaktır.
MADDE- 4 KURUCU DERNEKLER veTEMSlLCiLERlNiN ADLARI
3.1 Avlamış Köyü Yaşatma ve Dayanişma Kültür DernegiTemsilcisi: Mesut YENi Dernek Yönetim Kurulu Başkani 3.2 Beşsaray Köylüleri Yardimlaşma Dayanişma ve Sosyal Kültür Dernegi. Temsilcisi: ismail Hakki şahin, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı 3.3 Sarıcakaya Beyyaylalılar Yardımlaşma Dayanişma ve Kültür Dernegi Temsilcisi: Osman DEMiR Dernek Yönetim Kurulu Başkanı 3.4 Ertugrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanişma DernegiTemsilcisi: Engin AKKAYA Dernek Yönetim Kurulu Başkanı 3.5 Gemic Köylüleri Kültür, Yardimlaşma ve Sosyal Dayanişma Dernegi Temsilcisi: Y.Emre UZUN Dernek Yönetim Kurulu Başkanin 3.6 Göknebi Köylüleri Yardimlaşma Dayanişma veSosyal Kültür Dernegi Temsilcisi: Isa YILMAZ Dernek Yönetim Kurulu Başkanı 3.7 Kozlubel (Margi) Köyü Yaşatma Dayanisma ve Kültür DernegiTemsilcisi: Mustafa ŞEN Dernek Yönetim Kurulu Bas.kam
 
MADDE-5AMAÇveFAALİYETLER Eskişehir Ertugrulgazi Yörük- Dernekleri Federasyonu;Milli Birlik ve Bütünlügümüzün temeli olan Büyük Türk Kültürü cercevesinde, Yörük- Kültürünü araştirmak, yaşatmak, geliştirmek yeni kuşaklara ve geniş. kitlelere tanitmak amaciyla faaliyet gösteren dernekleri bir araya getiren bir kuruluştur.Federasyon, Türkiye'de Büyük Türk Kültürünü yaşamak ve yaşatmak adına her türlü maddi ve manevi fedakarlikla, herhangi bir maddi karşılık beklemeden faaliyette bulunan dernek ve üyelerine hizmeti amaçlar.Bu temel amaçların yanı sıra; Federasyon aşagıdaki amaçları da gercekleştirmek
a) Yörük Kültürünün; kültürel deger ve varlıkları ile ilgili bilimsel galişmeler yapmak veya yaptirmak yada yapilan çalısmalara destek olmak, bunları yayınlamak veya yayınlatmak, bunlann tanmmasi, tamtilmasi, yaşatilmasi ve gelecek nesillere aktanlmasi amaciyla bilimsel, sosyal ve kültürel nitelikli organizasyonlar yapmak b) Üye derneklerin ve üyelerinin sosyal statülerini geliştirecek organizasyonları planlayıp hayata gegirmek c) Üye derneklerin ve Üyelerinin ve ilgili bulunduklan şehir ve ülke ve halklarının tarihi, kültürel, sosyal, ekonomik, siyasi ve demografik konulan ile ilgili bilimsel arastirmalar yapacak arastirma merkezi kurmak ve bilimsel arastirmalar yapmak veya yaptirmak. destek olmak ve bu amaçla resmi veya özel kurumlar ile ortaklaşa calışmalar yapmak, bilimsel amaçli sempozyum, panel, konferans, seminer düzenlemek, bu amaçlı kitap, dergi .gazete, broşür vb yayınlar yapmak, e) üye derneklerin Uyelerinin saglik sorunlariyla ilgilenmek ve bunlann giderilmesi yapılan calişmaları yayınlamak d) Üye derneklerin ve uyelerinin ekonomik sorunlanyla ilgilenmek ve bu amacli organizasyonlar tertiplemek, elde edilen geliri kar payi, risturn veya diger adlarla üyelerine paylastirmamak kaydı ile kooperatif, sirket, birlik kurup işletmek veya ortak olmak,amaciyla saglık taraması. saglıkla ilgili bilinclendirme toplantıları yapmak ve saglık kurumları kurup işletmek veya kurulu saglık kurumlanyla işbirligi yapmak .f) üye derneklerin uyelerinin yaygin ve orgun egitim sorunlanyla ilgilenmek, egitim gormekte olan Ogrencilere burs temin etmek, takviye ve hazirlik kurslan vermek ve bu amacli ozel ve resmi kurumlaria isbirligi yapmak yada bu hizmetleri sunacak egitim kurumlan acmak ve isletmek.g) Üye derneklerin uyeleri arasmda gures., cirit, binicilik, aticilik vb milli sporiar başta olmak üzere egitim ve yansma amacli- sportif organizasyonlar duzenlemek ve spor egitim merkezi acmak ve cali§tirmak,h) Yörük  folklorunu arastirmak, ya§atmak ve cevreye tanttmak maksadiyla cali§malar yapmak, folklor ekibi kurup calistirmak, gosteri ve tanitim amapli organizasyonlar yapmak ve bu amacla yurt ici ve yurt dışı organizasyonlara katılmak) üye derneklerin ve uyelerinin tani§ip kaynaşmalanı temin etmek maksadiyla gezi. piknik düzenlemek ve şehir ve ülkeleri. tanimak maksadiyla geziler organize etmek1) Yörelerin giyim, kuşam, yemek, el sanatları ürünleri ve sanayi mamülerini tanıtacak veya federasyona gelir getirecek yurt içi ve yurt dişında kermes, sergi, panayir ve fuarlar organize etmek veya bu organizasyonlara katllmakm) Yörük ve Türkmen Kulturunun tarihini, folklorunu igeren tanitim veya gelir amaclı sinema, TV filmi, tiyatro, sinevizyon, makro-vizyon gibi görsel ve sempozyum, panel, seminer, acik oturum, konferans gibi kültürel etkinlikler düzenlemek ve bu tiir etkinliklere katllmak veya katki saglamak,n) Üye derneklerin ve üyelerinin arasmda çıkacak anlaşmazlıkları cözmek ve hakemlik yapmak o) Federasyonun tüzügüne uygun diger federasyonları konfederasyon oluşumuna katllmak,
var olan konfederasyonlara üye olmak, 
MADDE-6 FEDERASYONUN ÇALIŞMA ŞEKLİ a) Federasyon amaşları doğrultusunda tüzügünde belirlenen amacları finanse etmek üzere Federasyon Merkezi iktisadi işletmeler kurup, isletirb) Üyelerinin tanişip kaynaşmalarını temin etmek ve dinlenmelerini saglamak amacıyla federasyonun bulundugu yerde lokal açip isletebilir c) çalişma konularını gerceklestirecek gerekli kurumları ve tesisleri iktisadi işletme kurmak suretiyle, kendisi veya uzman kişi ve kurumlar vasıtasıyla işletip caliştirabilir. d) çalişma konulannda özel veya resmi kurumlarla isbirligi yapabilir ve ortaklık kurabilir 
MADDE-7 FEDERASYON KURUCULARI 5.1  Avlamiş Köyü Yaşatma ve Dayanişma Kültür Derneği 5.2         Beşsaray Köylüleri Yardimlaşma Dayanişma ve Sosyal Kültür Demeği 5.3         Sarıcakaya Beyyaylalılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Dernegi 5.4.        Ertugrulgazi Kültür ve Sosyal Dayanişma Dernegi 5.5.    Gemiş Köyluleri Kültur, Yardimlasma ve Sosyal Dayanisma Dernegi 5 .6.         Göknebi Köylüleri Yardimlaşma Dayanişma ve Sosyal Kültür Demegi 5.7. Kozlubel (Margi) Köyü Yaşatma Dayanisma ve Kültür Dernegi 
MADDE -8.FEDERASYON ÜYELiKLİGİ 
a) Federasyonun "Kuruluş Nedeni, amaç ve ilkelerini benimseyerek bu dogrultuda calismayi kabul eden, Dernekler Yasasının öngördügü koşulları taşiyan, Genel Kurulundan Federasyona Üye olabilme yetkisi alan ayrıca tüzügünde federasyona üye olabilir maddesi bulunan , Türk Kültürünün engin zenginliklerinden biri olan Yörük Kültürü ile ilgili calismaları bulunan her dernek federasyonumuza üye olabilmek icin basvurabilir .b) üye olma sureci, uyelik basvuru belgelerinin Federasyon Genel Merkezine verilmesiyle başlar. Basvurular Genel Sekreterlik tarafmdan incelenir varsa eksiklikler tamamlatılarak yapilacak Ilk Federasyon Yönetim Kurulu gündemine alınır Öneri, Federasyon Yönetim Kurulu Üye tamsayısının salt cogunluguyla oluşan görüşle, karara baglanmak uzere, Yonetim Kurulu, Genel Sekreterin incelemeye ilişkin bilgisini dinledikten sonra salt çogunlukla soruşturma yaptirabilir, kabul ya da red kararı verir. Sonuc, Federasyon Genel Merkezince en geç otuz gün içinde başvurana duyurulmak üzere ilgili dernege bildirilir. Yönetim Kurulu, red kararında gerekce göstermekle yukiimlu degildir. c) Başvuru belgesi Genel Merkezde saklanir. Üyelige kabul durumunda Genel Merkezce, Üyelige kabul olundu bildirimi Dernek Baskanına gönderilir. Yönetim Kurulu kararının üye Kayit Defteri'ne yazilmasiyla işlem tamamlanir .üyenin, giriş aidatını ödemesi zorunludur.üye dernekler, eşit haklara sahip olup her dernek nispi temsil sistemine göre sahip oldugu delege sayisi kadar oy hakkI vardır.ÜYELiK ÖDENTiLERi 
A üyelik ödentisi yıllık ( Sahip Olunan Delege Sayisi X 6,00 YTL) dir. üyelik ödentisi Her yılın Mart ayının 31 ne kadar ödenir. Mart ayı sonunda ödentisini ödemeyen üyenin, üyelik hukuku yıl sonuna dek askıya alnır, (üyelikten kaynaklanan haklarini kullanamaz. ödenti yıl sonuna dek ödenmez ise üyelik, Federasyon yönetim kurulu B. Yeni üye olanlardan Giriş ödentisi   100,00 YTL- (Yuz.YTL) almir, Federasyon Yönetim  Kurulunca  başvurusu onaylanan Aday üye  Dernek,  Giriş ödentisinin
tamamını Genel Merkez banka veya posta ceki hesabına yatırıp, alındısını ilgili Federasyon Yönetim Kuruluna teslim eder.C. üyelerin ödentileriyle ilgili izleme görevi Federasyon Muhasip Uyesi tarafindan yapilir.
D. Üyelik ödenti yükümlülügünü yerine getirmeyen üyeler, Federasyon Genel Kurulunda ve Konfederasyon Genel Kurul seciminde oy kullanamazlar, toplantılara katılamazlar.
E. Genel Merkeze karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye dernekler, (D) fikrasi geregince yapilacak işlemler sonucu izleyen Federasyon Genel Merkez Genel Kurullannda temsil ediiemezler.Bu uygulama, Tüzügün uygulamaya girdigi ilk Genel Kuruldan sonra uygulamaya konulur.
üye Derneklerin 
Genel Kurulda Temsil HaklanUye olan dernekler delege sayisinca oy hakkına sahiptir. Genel kurul yeri ve zamanında secimler varsa iki aday Iiste kapali sandık usulu yoksa acik oylamayla yapiıacaktır.
a) Federasyon Kurucu Demeklerin Kurucu Başkanları Tabi Delege olup süresiz genel kurulda oy kullanma hakkı bulunmaktadır
b) Federasyon Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri görevde bulundukları iki yıllık ve seçilemeseler bile, takip eden genel kurul arasında gecen süre zarfında tabii delege olup oy kullanma hakları vardır.
c) üst   delegeleri Kurul  ve üst Kurulul Kurucular Kurulunda görev alan delegeler de tabii delege olup süresiz oy kullanma hakkına sahiptir d. Nispi temsil sistemine göre delege sayısı d.1) Son genel kuruldaki onayli haziron listesi" dikkate almarak, d.2) Tüm derneklerin 7 kişilik tabi delege sayıları muhafaza edilerek.e) Her dernegin üye sayısına göre fazladan 
Ü
ye sayısı 01+50 kişiye kadar olan dernek    (7+1=08) Delege.Sayisi ile Üye sayısı 51-100 kisiye kadar olan dernek (7+2= 09) Delege.Sayisi ile.Üye sayisı 101-150 kisiye kadar olan dernek (7+3= 10) Delege Sayisi ile.Üye sayısı 151-200 kisiye kadar olan dernek (7+4=11 ) Delege Sayısı ile.Üye sayısı 201-250 kişiye kadar olan dernek (7+5=12)  Delege Sayısı ile.Üye sayısı251-300 kişiye kadar olan dernek (7+6=13)  Delege Sayisi ile.Üye sayisi 301-350 kisiye kadar olan dernek (7+7=14)  Delege.Sayisi ile.Üye sayIsi 351-400 kişiye kadar olan dernek (7+8=15)  Delege Sayisi ile.Üye sayisi 401-450 kisiye kadar olan dernek (7+9=16)  Delege Sayisi ile.Üye sayisi 451-500 kisiye kadar olan dernek (7+10=17) Delege Sayisi ile.Üye sayisi 451-500 kisiyekadar olan dernek (7+11=18) Delege Sayisi ile .501 ve daha fazla üye sayısı olan derneklerin her 50 adet üye icin 1 delege eklenerek toplam sayı üzerinden temsil edilmesi e1. Gerekli hallerde federasyonun yönetiminde görev alan delegelerin temsil yetkileri federasyonun genel kuruluna kadar devam eder f. Her delegenin Federasyon Genel Kurulunda bir oy hakki vardır. Delege oyunu   şahsen kullanmak zorunludur.
MADDE -9 Federasyona üye derneklerin yukumlulukleri a)  Üye dernekler bu tuzukte yazili bütün hükümlere riayet etmek zorundadır.b)  Üye dernekler federasyonun ilke ve amaclarma baglı kalmak zorundadır.c) Üye dernekler tüzüklerini, federasyonun amaclarını gerçeklestirecek bicimde diizenlemek zorundadırlar d) Üye dernekler faaliyetlerinde kendi tüzükleri ile sınırlı ve sorumlu olduklan gibi federasyon üyesi olduktan sonra federasyon tüzügüne ve buna göre hazırlanacak olan yönetmelik ve federasyon genel kurulu ile yönetim kurulu tarafmdan verilecek kararlara uymak zorundadırlar) Üye dernekler genel kurullarını, federasyonun genel kurulundan en az 1 ay önce yapmak zorundadırlar) üye dernekler yapacakları genel kurullarının tarih, yer.saat ve gündemini.yönetim denetim kurullarmin raporları ile harcamalarnı gösteren hesap özellerini ve kongreye katılacak üyelerinin listelerini 15 gün öncesinden federasyon başkanligına ulaşacak şekilde bildirirler .g) Genel kurullanı yapan dernekler, genel kurullarında alınan kararlan ve yeni secilen yönetici ve temsilci heyet üyelerini ve federasyon delegelerini 10 gün icinde federasyon başkanlıgına bildirmek zorundadirlar) üye dernekler, federasyona olan mali yükümlülüklerini aksatmadan yerine getirmekle yükümlüdürler .i) üye dernekler  yetkilerini  federasyon yararı dışında ve federasyona karşı kullanamazlar.j) üye dernekler, federasyonun faaliyet ve etkinliklerine katılmak zorundadırlar. k) üye dernekler, faaliyetleri ile ilgili olmak üzere her 6 ayda bir federasyon yönetim kurulu başkanhgına bilgi vermek zorundadırlar

MADDE 10-
Federasyon üyeliginden çikma a) Federasyona üye olan her dernegin istifa etme hakki vardir. üye dernek genel kurulkaran ile yazılı olarak muracaatta bulunmak suretiyle diledigi zaman federasyon üyeliginden cikabilir b) Federasyondan aynlacak dernegin federasyona olan borclan istifa ile ibra olunmaz, odenmemesi halinde giderleri ile birlikte tahsil olunur.c) Üyelikten ayrilan demek federasyona yaptigi odemelerden ve katkilardan dolayi herhangi bir hak talebinde bulunamaz d) üye dernegin kendisini fesih etmesi veya herhangi bir sebeple tüzel kisiligini kaybetmesi hallerinde federasyon uyeligi du§er

MADDE 11- 
Federasyon üyeliginden çikarılma a) Üyelikten çıkarmanın sebepleri) Federasyon organlarından çikan kararlara uymamak veya bunlan engelleyici davranışlarda bulunmak.) Federasyonun amacına veya tüzügüne aykırı hareket etmek.) Kanunca yasak edilmiş davranişlarda bulunmak) Federasyon içinde her türlü siyasi, bölücü, bozguncu faaliyetlerde bulunmak) Federasyona olan borçlarını zamanında ödememek.) Herhangi bir yetki almaksizin federasyonu da yükümlülük altına sokmak.vb)Federasyon içinde sahip oldugu yetkiyi federasyonun amaçları dışında kullanmak b) üyelikten gikarılma geçici olarak yönetim kurulunun 2/3 cogunlukla alacagı karara uyulur c) üyelikten çikarılan dernek kararın teblig edildigi tarihten itibaren 30 gün içinde federasyon yönetim kurulu başkanlıgına yazılı olarak itirazda bulunabilir d) üyelikten çikarılma kararına itiraz; ilk federasyon genel kurul toplantisında gündemin birinci maddesi olarak görüşülerek karara baglanir e)  üyelikten  çikarılan  veya  istifa  eden  demek bir yil  aradan  sonra  tekrar başvurabilir f) ikinci defa uyeligi kabul edilen mustafi veya ihra? olunmu§ dernek tekrar istifa eder veya ihrac. olunursa bir daha uyelige aimmaz
MADDE 12- 
FEDERASYON ORGANLARI a) Genel kurul b) Yönetim kurulu c) Denetleme kurulu Federasyon Yönetim Kurulu, başka organlarda oluşturabilir. Ancak bu organlara Genel Kurul ile Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumluluklan devredilemez.GENEL KURUL
MADDE 13- 
Federasyon genel kuruiu asagida belirtilen delegelerden teşkil eder a) üye derneklerin tabii delegeleri b) Üye derneklerin genel kurullannda secilecek nispi temsil sayısı kadar üye c) Federasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri g) Federasyon denetleme kuruiu baskan ve üyelerİ
MADDE 14- Federasyon Genel kuru! toplanti günleriTüzükte belli edilen zamanlarda olagan; Yönetim veya denetim kurulların gerekli gördukleri hallerde ya da federasyon genel kuruluna katilmaya hak kazanmis, delegelerden 1/5'nin yazılı istegi üzerine olaganüstü toplanir.
MADDE 15- 
Federasyon Olagan genel kurul toplantisi
Federasyon genel kurulu 2 yilda bir Mayis ayi icerisinde olagan olarak Genel Kurul yapmak üzere toplanir.
MADDE 16- Federasyon Genel Kurul Toplantisına  Federasyon genel kuruiu toplantiya, yönetim kurulu araciligi ile cagrılir. Denetleme kurulunun veya delegelerin 1/5'nin yazili istegi üzerine yönetim kuruiu federasyon genel kurulunu bir ay icinde toplantiya cagirmaz ise denetleme kurulu veya toplanti isteginde bulunan delegelerden birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk mahkemesi tarafindan federasyon delegeleri arasmdan seçilecek 09 kişilik bir heyet federasyon genel kurulunu toplantiya cagirmaya görevlendirilir. 
MADDE 17- Toplantiya çagirma usulü a) Yönetim kurulu federasyon genel kuruluna katilma hakki bulunan delegeler listesini düzenler ve federasyon genel kuruluna katılacak deleaelere toplantı gününden 15 gün evvel tezkere yazılarak b) Federasyon gene! kurul toplantısından en az 15 gün önceden toplantmin günü, saati, yeri ve gündemi yönetim kurulu gerek görürse, federasyon merkezinin bulundugu mahalli bir gazetede ilan edilmek sureti ile toplantıya cagrılır. Bu cagrıda çogunlugun saglanamamasi sebebiyle toplantı yapilamadigi taktirde ikinci toplantmm yapilacagi zaman beiirlenir ve bu süre bir haftadan az olamaz.c) Toplantmin yapilacagi gün, saat ve yeri ile toplanti gündemi ve toplantiya katilacak üyeleri gösteren liste topkantı gününden 15 gün önce mahallin en büyük müIki amirine yazi ile bildirilir. Aynica genel kurul toplantısı delegelere bir yazi ile duyurulur.d) Toplanti başka bir sebeple geri bırakılırsa bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek sureti ile Yönetim Kurulu luzum gorurse, toplantı ilanının yapildigi gazeteye ikinci bir ilan verilmek sureti ile delegelere duyurulur. Ikinci toplantmin, geri birakilma tarihinden itibaren en gee iki ay icerisinde yapilmasi zorunludur. Genel kurul bir defadan fazla ertelenemez

MADDE 18- Toplanti yeri
Federasyon genel kurulu, federasyon genel merkezinin bulundugu yerde yapılır.
MADDE 19-Topianti yeter sayisi
Federasyon genel kurulu, genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanir. Ilk toplantida yeter sayisi saglanmaz ise ikinci toplantida cogunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya iştirak eden delege sayısı yönetim ve denetim kurullannın toplamının iki katından az olamaz


MADDE 20- 
Toplantının Yapılış Usulu a) Genel kurul ilanında belirtilen ve mahalin en büyük mülki amirine bildirilen gün, saat ve yerde toplanılır) Genel kurula katilacak delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adların karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler c) Toplantı yeter sayısı saglanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendirecegi yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından acılır) Agiltftan sonra toplantiyi yonetmek uzere bir ba§kan, ve yeteri kadar baskan vekili ve katip segilerek kongre divani oluşturu!ur.f) Toplantının yönetimi kongre divani başkanına aittir. Başkanın mazereti halinde toplantiyi başkan vekili devam 
ettirir ve sonuclandırılır
g) Divan katipleri toplanti tutanaklarını düzenler. Tutanaklar başkan ile vekili ve katipleriyle birlikte imzalanarak toplantı sonunda federasyon yönetim kurulu başkanlıgına verilir
MADDE 21- Toplantıda göruşülecek hususlar Federasyon genel kurulu toplantısında esas itibariyle yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyeierin en 
az 1/10'u tarafmdan görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur
MADDE 22- Genel kurul görev ve yetkileri .Federasyon genel 
kurulu, federasyonun en yetkili organi olup başlıca görevleri şunlardır:
a) Yönetim ve denetleme kurullanmn raporlarını 
inceleyip karara baglamak
b) Yönetim kurulunun hazırladıgı muhammen bütçeyi aynen veya degiştirerek kabul etmek.c) Federasyonun organların asil ve yedek üyelerini secmek d) Konfederasyona katılmaya karar vermek e) Uluslar arasi 
kuruluşlar ile,işbirligi yapilmasında yarar görülen hallerde kanun geregi yetkili mercilerden gerekli izin almmak suretiyle yurt dişindaki ayni amaçlı teşekkullerle işbiriigi yapılmasına karar vermek
f)Federasyonun amaçlarını gecekleştirilmesi icin gerekli görülen taşınır veya taşinmaz mallarm satın ahnması.kiralanması, işletilmesi, personele verilecek üçretin, yolluk ve sosyal hakların tayin ve tespiti hususunda yönetim kuruluna yetki vermek g) üye dernekler arasmdaki anlaşmazlıgı çözmek h) üst kuruluş delegelerini secmek i) Federasyonun feshine karar vermek j) Federasyona üye derneklerin koordineli çalışmalarını saglamak amacıyla hazırlanacak iç tüzük ve yönetmelikler koymak k) Gerekli görüldügü hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak i) Federasyonun tüzügünü degiştirmek m) Tüzük ve federasyon yönetim kurulu kararlarma ters düşen federasyon üyesi derneklerin ikazına veya kesin ihracına karar vermek. n) Genel kurula intikal eden yakmmaları ve dilekleri incelemek o) Mevzuatla ve federasyon tüzügünde genel kurulca yapılması belirtilen diger görevleri yerine getirmek 
MADDE 23- Karar yeter sayisi  Federasyon genel kurul kararlarının, toplantida bulunanların çogunlugu ile alınır. Tüzük degişikligi ve federasyonun feshinin, toplantıda bulunan asil üyelerin 2/3'nun oyu aranır
YÖNETiM KURULU
MADDE 24- Federasyon yonetim kurulunun teşkili
a) Federasyonun yonetim kurulu 9 (Dokuz) Asil 9 (Dokuz) yedek üyeden olmak üzere genel kurulca iki yil için gizli oyla liste usulü ile ünvanli veya ünvansız olarak seçilebilecegi gibi münferiden de secilebilir.b) Asil üyelerden boşalma oldugu takdirde yedek üyeler oy sıralamasına göre cagrılarak tamamlanır. Bu suretle oluşturulacak yönetim kurulu asil üyeleri yandan aşagi düşerse, genel kurul yönetim kurulu üyeleri veya denetieme kurulu tarafindan bir ay icinde olaganüstü toplantiya çagırır.c) çagrının yapılmaması halinde federasyon genel kuruluna delege olarak katılmaya hak kazanan birinin başvurusu üzerine mahallin sulh hukuk hakimligince delegeler arasından secilecek üç kişilik bir heyete bir ay içinde federasyon genel kurulunun toplantiya cagırma görevi verilir.d) Yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile üst kuruluş delegeleri ayni listede yer alır
MADDE 25- Yönetim kurulunun görev taksimi Genel kurulca seçilen yönetim kurulu üyeleri, secimi takip eden üç gün içinde kendi aralannda toplanir. ilk toplantıda ünvanlarına göre secilmişlerse aynen, ünvansız seçilmislerse aralarmda görev bölümü yapılır. Ünvanlan karar defterine yazılır ve altı imzalanır.
MADDE 26- Yönetim kurulunun hukuki varlıgı Yönetim kurulu genel kuruldan sonra en yüksek karar organi olup genel kurula karşi sorumludur. Federasyonu idari ve kazai mercilerie gercek ve 
tüzel kişilere karşı temsil eder. Yönetim kurulu bu görevi üyelerden birine veya bir kacına verebilir.
Yönetim kurulu üyeleri,  yönetim  kurulu  kararları  dişındaki  calişmalarmdan ve faaliyetlerinden bizzat sorumludur.
MADDE 27- Yönetim Kurulu Toplantısı Yönetim kurulu ayrı bir davete gerek olmadan en az   ayda bir federasyon merkezinde mutad toplantısını yapar. O yıla ait takvim, üye derneklere gönderilir
MADDE 28- Olaganüstü toplantı işin hal ve icabi gerektirdigi
veya geciktirilmesinde sakinca görülen
durumlarda başkan 
veya üç yönetim kurulu üyesinin yazılı istegi üzerine yönetim
kurulu olaganüstü toplanir. Bu toplantida sadece ve munhasiran toplantıyı gerektiren konu görüsülüp gerekiyorsa karara baglanir.
MADDE 29- Toplanti karar yeter sayısı
Yönetim kurulu salt cogunlukla toplanir ve toplantida 
bulunanların cogunlugu ile karar alır. Oylamada eşitlik halinde başkanın bulundugu tarafın kararı gecerli olur
.
MADDE 30. Toplantiya katilmayan üye
Mazeretsiz ve izinsiz üst üste üç defa toplantıya veya bir yıllık çalişma dönemi içinde yapılan toplantıların 1/3'üne katılmayan Üye istifa etmiş sayılır.
MADDE 31- Boşalan üyeligin tamamlanması
istifa eden veya istifa etmiş sayilan üyenin yerine genel kurulca seçilen yedek üyelerden, aldiklan oy sayisi veya listedeki sirasına göre cagrı   yaptlir.
MADDE 32- Yönetim kurulunun görevleri
Federasyonun birinci derecede yürütme organi olan yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardir:a) Federasyonun çalısmaları tüzük hükümlerine uygun olarak yürütmek üzere gereken kararları almak.uygulanmasını saglamak b) Genel kurul kararlarnı ve kanunların yükledigi ödevleri yerine getirmek c) Federasyonun parasini ve mallarının amaca uygun bir şekilde kullanılmasını saglamak d) Federasyonun calışma raporlarnı, bütcesini, bilancosunu, gelir ve gider hesabnı hazırlayıp genel kurula sunmak e) Kanunla öngörülen defterler ile lüzumlu görülen yardımcı defterleri tutmak f) Tüzük hükümlerine göre üye olmak, federasyon ve bagli kuruluşlar arasmda birligi bozucu ve toplum aleyhine faaliyetlerde bulunan veya ilgili yasalarda belirtilen yasaklara riayet etmeyen, federasyon yönetim kurulu üyelerini federasyon yönetim kurulunun 2/3 oyu ile gecici olarak görevden almak,g) Genel kuruldan alman yetkiye dayanarak ve kanuna uygun olarak federasyon yararına taşınırr ve taşınmaz mallar edinmek, üye dernekler ve üyelerinin muhtaçlarına her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak h) Verilen yetki dahilinde galisma komisyonlan kurmak, galisma konularmi duzenlemek üzere bir tüzük, yönetmelik ve genelge hazırlamak i) Genel kurulu olagan ve olaganüstü toplantiya çagırmak j) Yurt içi ve yurt dışı toplantılara görev ile katılacak delegelerin her türlü masrafları federasyon bütçesinden karşılanır k) Federasyon çalişmalarma katılan, maddi ve manevi büyük emegi gegenlere şilt,madalya teşekkür ve onur belgesi vb. vermek. I)   Federasyon   yararına   piyango,   balo,   konser,   kermes,   gezi  ve  benzeri  toplantilar düzenlemek. m) Federasyon igin gerekli görülen memur ve mustahdemler temin etmek, görevlendirmek işlerine, son vermek, ücret ikramiye pirim ve sosyal hak miktarını tespit etmek;uygulamak n) Federasyon 
adma bilumum akitleri yapmak
o) Cezai hukumleri de içeren ilgili "iç yönetmeligi" hazırlar.Yönetim kuruluna intikal eden ve tüzükte belirtilen ceza gerektiren konuları inceleyip karara baglar. p) Tüzükte öngörülen sair görevleri yapmak yerine getirmek
MADDE 33- Yönetim kurulua) Federasyon Genel Başkanı b)Federasyon Genel Başkan I.Vekili c) Federasyon Genel Balkan II. Vekili d) Federasyon Genel Sekreteri e) Federasyon Kültür işleri Sorumlu Uyesi f) Federasyon Hukuk işleri Sorumlu üyesi g) Federasyon Sosyal Yardimiaşma Kurulu Sorumlu üyesi h) Federasyon Muhasibi i) Federasyon Basin Yaym ve Halkla 
ilişkiler Sorumlu üyesi 
MADDE 34-Federasyon Başkanın görev ve yetkileri   a) Federasyonun tiizel kisiligini temsii eder ve yonetim kurulunun kararlanni uygular. b)Yönetim kurulu ve federasyon bünyesinde genel hiikumler dahilinde kurulacak turn komisyonlara baskanlik eder. Komisyonlann baskanhgim yonetim kurulu uyelerinden birine devredebilir. c) Federasyonun turn organlannda söz ve oy hakki vardir.d) Federasyondaki bütün büroların amiri olup baglı kuruluşlar dahil her türlü çalişmaları denetim ve tetkike yetkilidir.e)Federasyon adına yönetim kurulunun görüşlerinı alarak basın toplantısı yapmak ve. beyanatta bulunmak yetkisi başkana aittir.
f) Başkan ve sekreter müşterek imza ile federasyonu temsil eder. g) Denetim kurulu raporunu ilk yonetim kurulu toplantisma getirir. h) Yönetim kurulunun tespit edecegi miktarda avansı üzerinde bulundurmaya ve harcama yapmaya yetkilidir.
MADDE 35-Federasyon başkan vekillerinin görevleri a)
 
Federasyon ile üye dernekler arasinda koordinasyonu saglamak, uye demeklerin ve şubelerin faaliyetleri agismdan denetlemek ve yonetim kuruluna rapor vermek. Federasyona bagli kuruluslann faaliyet alanlarmi duzenlemek, dernekler tarafmdan §ubeler asdmasim ve bazi demeklerin şubelerinin kapatilmasi konularmda incelemelerde bulunmak ve bu konuda yetkili organ kararlarmm alinmasi igin yönetim kuruluna rapor vermek. b) Federasyona uye derneklerin,genel kurul toplantilanni zamanmda ve usulune uygun bir sekilde yapilmasina yardimci olmak. c) Balkan vekili, baskamn olmadigi zamanlarda onlara vekalet eder.

MADDE 36-Federasyon sekreterinin görev ve yetkileri) Federasyonun bütün idari yazışmalarını,faaliyetlerini düzenler ve yönetir. b) Tek imza ile yazişmaya yetkili olmakla beraber,
federasyon için hizmetlerle ve ü
yelerle olan munasebetlere ait yazışmaları imzalayabilir.c) Yönetim kurulu gündemini düzenler 
ve kurula getirir.
d) Federasyon bünyesinde istihdam edilecek elemanların özlük işlerini yürütür.
MADDE 37-( Federasyon Kültür işleri Sorumlusunun Görev ve Yetkileri) Federasyon tüzügü ve kanun esaslarına göre yapılması gerekli sosyal ve kültürel faaliyetler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. Karar alma alınan faaliyetleri planlamak ve uygulanmasını saglamak. Federasyona üye derneklerin sosyal ve kültürel faaliyetleri konularında müşterek hareket etmelerini 

organize etmek, yapacakları gezi, konferans, panel, sempozyum,
seminer, konser, temsil ve buna benzer sosyal amaçlı hizmetleri yürütmek. Genel başkan ve yönetim kurulunca verilecek diger görevleri yerine getirmek.
MADDE 38- Federasyon Hukuk isleri Sorumlusunun Görev ve Yetkileri Federasyonun her türlü hukuki sorumlulugunu 
taşımak ve bu konularda
gerekli takip ve tetkiki yapmak 
  MADDE 39- Federasyon Sosyal Yardimlaşma Kurulu
Sorumlusunun Görevleri
Federasyona üye olan dernekler
arasmda hertürlü  dayanışma ve yardimlaşmayi saglamak 
ve muhtaç olanlan yönetime bildirmek. 
MADDE 40- Federasyon Muhasibinin Görev ve Yetkileri 
a)Federasyonun muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri geregince yürütür. b) Mali muvazeneyi tanzim edecegi 
gelir-gider tablosu ve mizanlan yönetim kuruluna sunar.

c) Federasyon gelirlerinin toplanmasini, sarflarının bütce 
esaslarına göre yapılmasını muhasebe kayıtlarının gerektigi 
gibi yürütülmesini saglar ve muhasebe bürosunu yönetir.
d)
Vergi ve sigorta primlerinin zamanmda ödenmesini saglar. e) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlıgı ile ilgili belgelerin ve demirbaş kayıtlarının usulüne uygun tutulmasını saglar. f) Federasyon hesaplanın her an için iç ve diş denetime hazir bulundurur. g) Genel kurul kararı uyarınca sarflar ve bütcede fasillar arasi aktarmalar konusunda yönetim kurulundan karar çikarmak için teklifler hazirlar. h) Genel kurula sunulacak bilanço ve tahmini bütceyi hazirlar ve yönetim kurulunun bilgisine sunar. iTahsil,tediye, mahsup vs. muhasebe islemlerine ilişkin belgeler ve yazismalan başkanla birlikte imza eder. Başkanin yoklugunda tüzükhükümlerine göre yetktli olan yönetim kuruluüyeleri ile imza işlerini tekemmul ettirir. j)   Federasyon yönetim   kurulunun   bilgisi   dişında   kasada lOO.-YTL'den   fazla   para bulunduramaz. k) Yönetim kurulu kararları dogrultusunda her türlü harcamayı yapar.
MADDE 41- Yönetim Kurulu Basın Yayın ve Halkla ilişkiler 
Sorumlu üyenin Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulunun Basin Yayın ve Halkla ilişkilerden Sorumlu 
üyesi de federasyon yönetim kurulu toplantılarına katılırlar.

Söz ve oy haklari vardir. Federasyonun gelişmesi yönünde teklifler sunarlar.Federasyon yönetim kurulunca verilecek görevleri tüzük hükümlerine göre yerine getirirler.Görüntülü ve Yazılı Basınla Federasyon ilişkilerini düzenlerler. Basin 
toplantiları ve diger basin acıklamalannı hazırlar ve organize ederter. Federasyonun Halkla ilişkiler birimini kurar.koordine eder, yönetir ve denetler.
MADDE 45- Denetleme Kuruluna Bilgi ve Beige Vermek
Denetleme kurulunun sözlu ve yazili olarak talebi halinde istenilen konularda Yonetim Kurulu izahat vermeye ve yapmasi gereken 
arastirmalar ile ilgili    bilgi    ve belgeleri temin  ile yuktimludur.  Federasyonun bütün organ ve personeli  denetleme kuruluna bu hususlarda yardim etmek zorundadır.
MADDE 46- Segilenlerin idareye Bildirilmesi
Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından, tüm organlara seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadı ana baba adları dogum yeri ve tarihieri, meslekleri ve ikametgahları Federasyon merkezinin bulundugu yerin en büyük Mülki Amirligine yazi ile bildirilir. Bagli derneklere de bilgi verilir.
MADDE 47- Tutulmasi Zorunlu Defterler
a.Karar Defteri  b.     üye Kayit Defteri c.Evrak Kayit Defteri  d.           Demirbaş Defteri e.  işIetme Hesabi Defteri f.         Alındı Belgesi 
Kayıt Defteri
MADDE 48- Federasyonun Gelirleri
a)
Federasyona giren dernekler bir defaya mahsus olmak uzere alınacak 100..YTL (Yüz YTL) giriş aidati (kaydiye) b'derler.
b) Her uye dernegin odeyecegi delege sayisi basina 60. YTL 
(Altmi§..YTL) yillik aidat. Yillik aidatlanni o yilın 31 Mart tarihine kadar ödemekle yukumludurler.
c) Devlet butcesinden yapilan yardimlar: Devlet butcesinden uye derneklere bir yardim yapılmadıgı taktirde federasyona bu kademece yapılan yardımlardan üye derneklere
üye miktarma ve faaliyet durumuna gore orantılı olarak maddi destek saglar.
d) şahıs, şirket ve hususi te^ebbuslerin yapacaklan ayni ve nakdi yardimlar. e) Banka faizleri f) Yayım gelirleri g) Federasyonun mal vartiklanndan elde edilecek gelirler h) şölen, konferans, konser, sergi, piyango, yemek gezi vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler. i) Diger gelirler     

MADDE 49- Federasyon Giderleri a) Personal giderleri b) ücretler c) Yolluklar d) Sosyal faaliyetler e) Prim ve ikramiye f) Vergi sigorta primleri g) Kira giderleri h) Aydmlatma giderleri i) Isıtma giderleri j) Temizlik giderleri k) Kirtasiye giderleri i) Demirbaşlar m) Noter ve benzeri kuruiuş giderieri n) PTT giderleri o) Temsil ve agirlama giderleri p) Düşünülmeyen giderier 
MADDE 50- Federasyon Gelirlerinde Usul 
Federasyon gelirleri almdi belgesi ile almir giderleri ise harcama belgesi ile yapilir.
MADDE 51- Alindi Belgesi Federasyon Alindi Belgelerini baglı bulundugu Mulki Amirligin istedigi evraklan vermek suretiyle Alındı Belgesi Basma yetkisine sahip bir matbaada bastırır, Alındı Belgesi Seri numaraları ve diger bilgiler denetiminden sorumlu oldugu Mulki Amirligin ilgili birimine, hem ilgili matbaa hem de federasyon yönetimi ilgili bildirimlerde bulunduktan sonra; bagiş ve aidat kabul eder Almdi belgesiyle bagış ve aidat ödeyenin kimligi ve ilgili bilgileri eksiksiz doldurulup imzalatilir. Bagiş ve aidat toplayacak kişi ve kişileri Dernek Yönetim Kurulu bir karar ile belirtir ve bu karar o yerin Mülki Amirliginin ilgili birimine bildirilip tescil ettirilir.
MADDE 52- Belgelerin Saklanmasi
Gelir ve giderlerle ilgili belgelerin saklanması süreleri özel kanunlannda daha. uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır. 
MADDE 53- Gayrimenkul Edinme Federasyon bagış satın alma vs. yollardan edinilen gayri menkullerin tapuya tescil edilmesinden itibaren üç ay icinde içişleri Bakanlıgına bildirilmesi zorunludur. Alınacak cevaba göre işlem yapılır.

MADDE 54- Federasyon Tüzel Kişliginin Sona Ermesi
a) Genel Kurui karan ile b) Mahkeme karan ile c) Kendiliginden dagilmiş sayilmaz d) Kapatilma
MADDE 55- Gene! Kurul Kararı ile Fesih
Federasyon her zaman genel kurul karan ile fesih karan verir.
MADDE 56- Fesih Usul ve şartları
Genel Kurulun federasyonu n feshine karar verebilmesi için genel 
kurula katilma hakkina sahip bulunan federasyon delegelerinin 
enaz ücte ikisinin toplantlda bulunmasi sarttir. ilk toplantlda bu çogunlugun saglanmamasi halinde üyeler ikinci toplanttya cagrılır. ikinci toplantiya katilan üye sayisi ne olursa olsun fesih konusu göruşülebilir. Ancak bu üye sayısı yönetim ve denetim kurulu asii üye sayısının 2 katmdan az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 3/2 cogunlugu ile verilmesi zorunludur. Yürürlukteki Dernekler Kanununda ve diger kanunlarda öngörülen hallerde federasyon mahkeme kararı ile temelli kapatılır.
MADDE 57- Feshin idareye Bildirilmesi
Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirligine yazi ile bildirilir.
MADDE 58- Tasfiye
Fesih, kendiliginden dagilma halinde, federasyonun bilumum mal, para ve alacaklan üye dernekler arasmda son 5 yil icinde federasyona yaptiklari katki oranmda dagıtılır. Fesih kararının alınmadı genel kurul toplantısında 3 kişilik tasfiye kurulu secilir Tasfiye kurulu federasyonun bütün malları hesaplanır inceler, borclarını öder ve artan mal varlıgını1. Fikra esaslarma göre dagıtır
MADDE 59. Federasyon Genel Merkezi
Federasyon  genel  merkezi yönetim  kurulunun  alacagiı karar ile ve  luzum görüldügü taktirde Türkiye hudutları icerisinde başka bir ile taşınabilir.
MADDE 60- Federasyon Tüzugünün Degiştirilmesi
Tuzuk degişiklişi genel kurul karari ile yapılır. Tüzük degişikligi yapllabilmesi icin 2/3 cogunlugunun hazir bulunmasi sarttir. Tüzük degişikligine karar verme yeter sayisi, toplantida hazir bulunan üyelerin 2/3 cogunlugudur. Tüzük degişikliginin tescil 
ve ilanı federasyonun kuruluşundaki usule uygun olarak yapılır
MADDE 61- Federasyon Yönetim Kurulunun Borclanma Yetkisi
Yönetim Kurulu gerekli gördugu hallerde Borclanma Yetkisi Alabilmek için Genel Kurulu toplayabilir. Bu yetkiyi Genel Kurul Kararı ile alabilir. Borçlanma Yetkisini alabilmesi için 2/3 çogunlugunun hazir buiunmasi şarttir. Borclanma Yetkisini Yönetim Kuruluna verilmesi icin, karar verme yeter sayisi, toplantida hazir bulunan üyelerin 2/3 cogunlugudur.
MADDE 62- Tüzükte Bulunmayan Hukümler
Bu tüzükte bulunmayan hususlar hakkmda yürürlukteki dernekler 
kanunun ve medeni kanun hükümleri uygulanır.
MADDE 63- Kurucu üye isimleri ve Gecici Yönetim Kurulu
Federasyon Kurucu üye derneklerin Kurucu temsiicilerinin isimleri Tüzügümüzgün 4. Maddesinde belirtilmiştir.isimleri anılan üye dernek temsilcileri federasyonumuzun ayni zamanda gecici yönetim kurulu üyeleridir.
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ahmet Dursun( suleymandegerliyahoo.com ), 03.07.2008, 16:16 (UTC):
bu siteyi gerçekten çok beğendim fotoğrafları gönderme imkanı olursa sevinirim saygılarBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:
ERTUGRULGAZİ KÜLTÜR SOSYAL VE YARDIMLAŞMA DERNEGİ
 
Bu websitesinin sahibi "Top liste" ekstrasını daha aktive etmemiş!
Facebook beğen
 
Reklam
 
ESKİŞEHİEDEN HABER
 
href="http://yurthaber.mynet.com/kategori/eskisehir-haberleri" title="Tüm Eskişehir Haberleri" target="_blank">
GENEL KÜLTÜR MAGAZİN
 
www.dostyurdu.com

 

 
www.konyakent.net

www.konyakent.net
www.dostyurdu.com
 
 

     
     
      
      
      


 
Bugün 152874 ziyaretçikişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=